جدول تعرفه موشن گرافیک

C گرید
تومان 32000 /ثانیه
 • شامل
 • سناریو
 • صحنه آماده
 • المانهای آماده
 • موسیقی آماده
B گرید
تومان 55000 /ثانیه
 • شامل
 • داستان
 • سناریو
 • صحنه آماده
 • المانها و شخصیت های آماده
 • موسیقی آماده
A گرید
تومان 72000 /ثانیه
 • شامل
 • داستان
 • سناریو
 • صحنه طراحی شده
 • المانها و شخصیتهای متحرک و خاص
 • موسیقی خاص
 • نریشن و دیالوگ حرفه ای